top of page
Personvernserklæring for Generasjonspartiet

Sist oppdatert: 21.oktober 2023

 

Vi i Generasjonspartiet er opptatt av personvernet ditt og ønsker å være transparente om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger. Denne personvernserklæringen forklarer hvem Generasjonspartiet er, hvorfor vi behandler dine personopplysninger, og hvilket rettslig grunnlag vi har for hver behandling.

 

Hvem er Generasjonspartiet?

Generasjonspartiet er et politisk parti som arbeider for det norske folk, natur og næringsliv basert på et holistisk idegrunnlag. Vårt hovedkontor er lokalisert i Bergen, og du kan kontakte oss på følgende måte:

E-post: kontakt@generasjonspartiet.no

Postadresse: Harald Sæveruds veg 230, 5237 RÅDAL

 

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine for ulike formål, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Medlemskap: Vi behandler personopplysninger fra våre medlemmer for å administrere medlemskap og relaterte tjenester. Dette inkluderer å sende ut informasjon om partiarbeid, invitasjoner til arrangementer og annen relevant kommunikasjon.

 • Nettstedoptimalisering: Vi bruker informasjon om besøkende på vår nettside for å forbedre og tilpasse brukeropplevelsen. Dette hjelper oss med å øke trafikken og effektiviteten på nettstedet.

 • Nyhetsbrev: Vi sender ut nyhetsbrev til våre medlemmer og kunder som har kjøpt medlemskap. Dette kan inneholde informasjon om vårt partis aktiviteter, kampanjer, og relevante politiske spørsmål.

 

Hvilket rettslig grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlover og har følgende rettslige grunnlag for hver behandling:

 • Samtykke: Der det er nødvendig, innhenter vi samtykke fra deg før vi behandler personopplysningene dine. For eksempel, vi innhenter ditt samtykke før du mottar nyhetsbrev fra oss. Samtykket skjer ved at du registrerer deg som sidemedlem.

 • Kontraktsmessig forpliktelse: Når du kjøper medlemskap, opprettes en kontraktsmessig forpliktelse mellom deg og Generasjonspartiet. Vi behandler personopplysninger i samsvar med denne kontrakten.

 • Legitimt interesse: Vi kan behandle personopplysninger basert på våre legitime interesser, for eksempel for å optimalisere nettstedet vårt og for å sende relevant informasjon til våre medlemmer.

Lagring av data:

Wix kan lagre dataene på ulike steder. Personlig informasjon kan bli lagret i datasentre som befinner seg i USA, Irland, Sør-Korea, Taiwan og Israel. Wix kan bruke andre jurisdiksjoner som er nødvendige for å levere våre tjenester på riktig måte og/eller som kan være påkrevd i henhold til loven.

Wix er et globalt selskap som respekterer lovene i de jurisdiksjonene det opererer i. Behandlingen av brukerdata kan finne sted innenfor territoriet til Den europeiske union, Israel eller i en tredje land, territorium eller ett eller flere spesifikke sektorer innenfor det tredje landet, der Europakommisjonen har besluttet at det sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (overføring basert på en beslutning om tilstrekkelighet).

Viktig:

Enhver overføring til et tredjeland utenfor Den europeiske union som ikke sikrer tilstrekkelig beskyttelse i henhold til Europakommisjonen, vil bli utført i samsvar med gjeldende og oppdaterte Standard Contractual Clauses (standardkontraktklausuler), som er godkjent av Europakommisjonen. Disse vilkårene er fastsatt i Wix Data Processing Agreement (DPA).

Sikkerheten til sensitive data er av ekstrem betydning for Wix, og wix er 100% forpliktet til databeskyttelse. Se alle sikkerhetssertifiseringer som Wix.com har mottatt

Dine rettigheter

Som enkeltperson har du rettigheter knyttet til personopplysningene dine, inkludert retten til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandling. Du har også rett til å protestere mot visse typer behandling. Ved å godkjenne denne personvernserklæringen, samtykker du til behandlingen av personopplysningene dine i tråd med de beskrevne formålene.

 

Endringer i personvernserklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernserklæringen ved behov. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på vår nettside og vil tre i kraft fra den datoen de kunngjøres.

Takk for at du støtter Generasjonspartiet og for å ha lest vår personvernserklæring.

 

English version:

 

 

Privacy Policy for Generasjonspartiet

Last updated: October 21, 2023

 

Generasjonspartiet, we value your privacy and aim to be transparent about how we process and protect your personal information. This privacy policy explains who Generasjonspartiet is, why we process your personal data, and the legal basis for each processing activity.

 

Who is Generasjonspartiet?

Generasjonspartiet is a political party working for the Norwegian people, nature, and business based on a holistic ideology. Our headquarters are located in Bergen, and you can contact us as follows:

Email: Kontakt@generasjonspartiet.no

Address: Storingavika 33, 5184 Bergen

 

Why do we process your personal information?

We process your personal data for various purposes, including but not limited to:

 • Membership: We process personal data from our members to administer memberships and related services. This includes sending information about party activities, event invitations, and other relevant communication.

 • Website Optimization: We use information about visitors to our website to enhance and customize the user experience. This helps us increase website traffic and efficiency.

 • Newsletters: We send newsletters to our members and customers who have purchased memberships. This may include information about our party's activities, campaigns, and relevant political issues.

 

What legal basis do we have for processing personal information?

We process your personal data in compliance with applicable data protection laws and have the following legal bases for each processing activity:

 • Consent: Where necessary, we obtain your consent before processing your personal data. For example, we seek your consent before sending newsletters. Consent is obtained when you register as a site member.

 • Contractual Obligation: When you purchase a membership, a contractual obligation is established between you and Generasjonspartiet. We process personal data in accordance with this contract.

 • Legitimate Interest: We may process personal data based on our legitimate interests, such as optimizing our website and providing relevant information to our members.

Data Storage:

Wix can store data in various locations. Personal information may be stored in data centers located in the USA, Ireland, South Korea, Taiwan, and Israel. Wix may use other jurisdictions as necessary to provide our services properly and/or as required by law.

Wix is a global company that respects the laws of the jurisdictions it operates within. The processing of user data may take place within the territory of the European Union, Israel, or in a third country, territory, or one or more specific sectors within that third country, of which the European Commission has decided that it ensures an adequate level of protection (transfer based on an adequacy decision).

Important:

Any transfer to a third country outside the European Union that does not ensure an adequate level of protection according to the European Commission will be carried out in accordance with the current and updated Standard Contractual Clauses, as approved by the European Commission. These terms are outlined in the Wix Data Processing Agreement (DPA).

The security of sensitive data is of extreme importance to Wix, and Wix is 100% committed to data protection. See all the security certifications received by Wix.com.

Your Rights As an individual

You have rights related to your personal data, including the right to access, correct, delete, and restrict processing. You also have the right to object to certain types of processing. By accepting this privacy policy, you consent to the processing of your personal data in line with the described purposes.

 

Changes to the Privacy

Policy We reserve the right to amend this privacy policy as needed. Any changes will be announced on our website and will become effective from the date of publication.

 

Thank you for supporting Generasjonspartiet, and for reading our privacy policy.

bottom of page