top of page
336178405_1394810994654591_8920603487042013337_n.jpg
Bro (1).jpg

La oss bygge Bergen

5D8829FE-A31C-4C75-B0B0-B3B99A20971D-m.jpeg

Eivind Sirseth
2. kandidat i Bergen

Lokalt valgprogram for Bergen

 

Først og fremst er vi av den oppfatning at politikerne i Bergen ikke lytter til innbyggerne sine. I viktige saker mener vi at det burde avholdes bindende folkeavstemninger.

 

Det er for lite handlekraft i Bergen, det er også derfor vi bevilges så lite midler fra staten. Rett og slett fordi vi ikke klarer å bli enig. Dette ville vært løst dersom man tok i bruk folkeavstemninger i viktige saker. Generasjonspartiet mener vi i større grad må våge å prøve ut løsninger ved pilotprosjekter. Dette er effektivt. Istedenfor å bruke milliarder av kroner og årevis på å utrede forskjellige alternativer som kanskje ikke engang er overførbart til virkelighetens verden.

 

Vi ønsker en kraftig omprioritering av kommunebudsjettet. Videre er vi opptatt av smarte og effektive løsninger som gagner de mange.

Folkeavstemninger

 

Folkeavstemninger skal lovfestes som bindende. Vi ønsker folkeavstemninger både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi ønsker at folkeavstemninger tas aktivt i bruk i alle saker som negativt påvirker økonomi, helsetjenester, kollektivtilbud, natur og miljø eller som er inngripende i privatlivets rettigheter. Viktige nasjonale saker er typisk store internasjonale avtaler med konsekvenser for norske borgere (eksempelvis EU/EØS avtalen) og rasering av norsk natur.

 

Det som påvirker befolkningen økonomisk eller utgjør en stor inngripen i personlig autonomi herunder også ekspropriasjon vil utløse folkeavstemninger. Lokalt vil dette kunne brukes hyppig i viktige saker for lokalbefolkningen. (eksempelvis bybanesaken i Bergen og vindmølleparker).

Selvforsyning og sikkerhet

 • Veksthus - Er du også bekymret for økende matpriser og forsyningssikkerheten i en stadig mer urolig verden? Hva hvis vi bygget veksthus som kunne forsyne innbyggerne med ferske grønnsaker, frukt og bær året rundt? Dette gjøres allerede andre steder i verden, hva hvis Bergen blir første byen i Norge? Vi arbeider for å få til et pilotprosjekt i Åsane bydel for å vise bergenserne og hele Norge at dette er fult mulig. Dette er fremtiden. 

Samferdsel

 

I Bergen skjer det mye rart i forbindelse med samferdsel, vi ser at politikerne ofte begynner i feil ende. De har gode intensjoner, men dårlig gjennomføring grunnet lite gjennomtenkte planer. For eksempel gir det lite mening å fjerne alle parkeringsplasser og/eller innføre høye parkeringsavgifter før man har på plass et tilstrekkelig kollektivtilbud. Derfor mener vi i Generasjonspartiet at vi må starte med å øke buss og båt tilbudet. Videre mener vi at det mest hensiktsmessige i et 100 års perspektiv var å legge metro i undergrunnen slik man har i alle andre stor byer. Dette er fult mulig, det står på viljen. Når man så har på plass kollektivtilbud som tilfredsstiller befolkningens behov kan man starte med å redusere antall p-plasser, men ikke et minutt før. I dag trenger folk bilene sine nettopp fordi vi har elendig infrastruktur for kollektiv i Bergen og omegn.

Vi ønsker raskest mulig å utvide dagens tilbud om sjøtransport til og fra Bergens omegnskommuner. Det vil avlaste mye av tregheten på veiene nordover og vestover. Det finnes allerede ruter fra Knarvik og Frekhaug, og Askøy til Bergen. Vi ønsker flere avganger og flere stopp fra nord. Vi foreslår et umiddelbart tillegg i dagens tilbud som et prøveprosjekt frem mot neste anbudsperiode. Først og fremst flere avganger til og fra, også i helgene, samt et ekstra stopp på Åsanesiden av broen. Kaien på Salhus, Steinestø eller i Morvik er muligheter som kan komme på plass ganske fort. Bybane til Åsane løser ikke problemet mot nord, da tregheten i trafikken ligger mellom Åsane og Hordvik, og ikke mellom Bergen og Åsane. Her er det allerede rikelig med busser. Skal reisende fra Nordhordland sitte i enda mer kø og slåss om parkering i Åsane vil det bli mer kaos. Løsningen må være å tenke på den blå, køfrie motorveien på vannet.

 • Nei til bompenger 

 • Gratis kollektivtrafikk (Buss, båt og tog)

 • Nei til parkeringsavgifter ved offentlig støttede idretts og treningsfasiliteter

 • Nei til bybanen (Vi må ha noe langt bedre og mer fremtidsrettet, feks en metro hvis vi først skal plage folk med alt det innebærer å bygge slik infrastruktur).

 • Tilrettelegge kollektivtransport for bevegelseshemmede

 • 15 minutters gratis parkering i hele bykjernen

Helse

 

 • Generasjonspartiet mener at folkehelsen må tas tak i lenge før man havner på sykehus eller i helsetjenesten generelt. 80 % av sykehusinnleggelsene skyldes livsstilsrelaterte helseproblemer. Derfor er satsing på idrett, kortere arbeidsdager, mindre miljøgifter, erfaringshus, lavterskeltilbud for psykiskhelse helt sentralt.

 • Helsetjenesten skal styrkes med bedre og lokale fødetilbud og eldreomsorg.  Grunnbemanningen i sykehjem, korttidsavdeling, rehabilitering, barnebolig, bolig for psykisk utviklingshemmede og hjemmesykepleien skal økes. (Man skal huske på at beboere i eksempelvis sykehjem betaler 85 % av sin pensjon for denne tjenesten, det er altså IKKE gratis å få en slik plass og tjenesten i dag leverer ikke på de rettigheter beboerne har krav på).

 • Det må bygges flere langttids sykehjemsplasser. 

 • Generasjonspartiet ønsker at alle sykehjem skal ha eget kjøkken. Dette handler om livskvalitet for beboerne.

 • Utbedre barselomsorgen.

Idrett

 

Det skal ikke være anledning for kommunen eller private aktører å innføre parkeringsgebyrer i tilknytning til idrettsanlegg og treningsfasiliteter som får støtte fra det offentlige, slik de har gjort eksempelvis ved Åsane arena. Det er ønskelig at flest mulig benytter idretts og trenings tilbud generelt i et folkehelse perspektiv og vi må derfor tilrettelegge for bruk.

 

Barneidretten må være gratis for alle barn. Generasjonspartiet ønsker at staten subsidierer barneidretten slik at denne blir gratis. Hvert barn bør få tilbud om en gratis aktivitet etter eget ønske. For å kunne gjennomføre dette mener vi at penger som i dag brukes til å subsidiere trossamfunn i noe grad heller bør tilskrives til barneidretten. Dette er en prioriteringssak. Der det er vilje, er det vei.

 

Barn og familie

 

Barnehagetilbudet må være like god året rundt. I dag er det avhengig av når på året du får barn om du er sikret en barnehageplass. Dette er ikke godt nok.

Vi vil satse på pilotprosjektet "Familieressursen, 1-1 veiledning". Dette er en omstrukturering av NAV der lavinntektsfamilier (60% av median) får 1-1 veiledning av NAV. Den NAV ansatte som følger opp familien har et bredt spillerom for å hente frem ressursene i familien for at den skal komme i en bedre økonomisk situasjon. 

 

Forsvar og beredskap

 

Generasjonspartiet er opptatt av at forsvar og beredskap skal stå i stil med behov, særs i tiden vi lever i nå. Tilfluktsrom i Bergen må oppgraderes og befolkningen må få tilstrekkelig informasjon om beredskapsplan i ulike situasjoner. Det må gjenopprettes noe tilsvarende Rodetjenesten der man har nabolagsvakt som tar ledelsen dersom noe skulle skje. Vedkommende skal ha oversikt over dem som bor i nabolaget og vil da samarbeide med kommunen og silvilforsvaret. Som eksempelvis blokktillitsmann, lokal kjentmann blir sone ansvarlig. Dette kan enkelt gjøres ved at man innkaller beboere i nabolag til møte der det velges to slike representanter, disse vil få en lønn av kommunen. Dette er også veldig sosialt og bygger trygghet i lokalmiljøet. Verden er utrolig og vi må tenke forebyggende. Det nytter ikke å tenke på dette når krisen først rammer.

Tilfluktsrommene må settes i stand!

 

Byrommet i Bergen

 

 • Ta tilbake torget - Syns du også fisketorget er en stygg og pinlig turistfelle? Hva hvis torget ble stilt til disposisjon av Bergen kommune og heller var fylt med lokale produsenter som kunne selge sine varer. Hva hvis det her var et yrende kulturliv og faste kunstutstillinger for unge lovende kunstnere? Generasjonspartiet er opptatt av at innbyggerne skal få tilbake byrommene.

 • Legg uteserving til vågsallmenningen, korskirkeallmenningen og bryggen, gi utvidede tillatelser til de som driver i området. Dette vil skape et levende byrom og gjøre Bergen enda mer attraktivt. Kommunen må være på lag med næringslivet!

 • Bygg ikke flere heslige bygg i Bergen. Vi støtter arkitekturopprøret.

 • Det må tilrettelegges for at bevegelseshemmede kommer frem i byrommet, dette mangler i dag flere steder.

Bolig

Generasjonspartiet Bergen vil satse på å bygge langt flere boliger. Både ved selv å initiere byggeprosjekter og å være rausere med utbyggere som sitter med planer de i dag ikke får gjennomført av kommunen. Vi trenger boliger, boligmarkedet er presset. Norge har i alle år vært tuftet på tanken om at det er et mål at alle skal eie egen bolig, det er også dette lovverket er lagt opp til. Likevel står 1 millioner mennesker uten bolig i dag. Dette er ikke akseptabelt. Ved å bygge flere boliger samt oppjustere finansieringen av husbanken vil vi være på vei mot målet. Her trengs kraftig innsats fra stat, kommune og næringsliv!

Vi ønsker å bygge flere boliger utover i sjøen, blant annet i Jekteviken. 

Skole og studielivet

 • Øke antall studentboliger NÅ

 • Flere tilbud for å ivareta god psykisk helse, dette er et stort samfunnsproblem.

 • Flere rabatt ordninger som motvekt til de dårlige økonomiske kårene til studentene. Støtte dem i kampen om økte stipend. 

 • Vi ønsker revisjon av hele grunnskolen. 

bottom of page