Målrettet smittevern tiltak – selvtest.


krevet 24.november 2021Myndighetene sliter med å innføre gode og målrettete tiltak som faktisk begrenser smitte. De nye foreslåtte tiltakene som rammer mindre grupper er mindre målrettet mot selve smitten da både fullvaksinerte og uvaksinerte kan være smittebærere.


Generasjonspartiet fremmer forslag om utbredt bruk av hurtigtester som privatpersoner selv kan gjennomføre. Da vil man redusere antall smittebærere i bevegelse og antall nærkontakter vil bli betydelig redusert.


Slike selvtester kan brukes i det daglige liv og vil fange opp både både uvaksinerte og vaksinerte smittebærere. Det at fullvaksinerte også foretar regelmessige tester vil være et betydelig risikobegrensende tiltak. Et mye større antall mennesker vil da ha en bekreftet status på egen situasjon og totalt sett færre smittebærere vil da komme til å være i nærkontakt med andre.

Dette er et tiltak som på en god måte er målrettet mot alle smittebærere og ikke et tiltak som kun setter begrensninger for en liten gruppe mennesker.


Formålet må være å redusere antall smittebærere totalt og redusere antall nærkontakter som sprer smitte. I tillegg må det være et mål å unngå nye nedstengninger som får store konsekvenser for enkeltindivider, næringslivet og samfunnet generelt. En ny nedstengning vil kunne få store økonomiske konsekvenser ikke bare for staten, men også for næringslivet som igjen kan føre til konsekvenser for arbeidsplassene. Det er meget store, både samfunnsmessig, men også økonomiske gevinster på å unngå en ny nedstenging. I så måte vil et utbredt selvtestregime kunne innebære at antall nærkontakter blir betydelig redusert.


Generasjonspartiet fremmer derfor forslag om at alle i Norge skal kunne gå på apotek å få utdelt gratis hurtigtester slik at flere personer får avklart egen smitte situasjon. FHI og andre får vurdere om det er hensiktsmessig med en rapporteringsapp for dem som får positive resultater men slike data vil være like lite valide for den totale smittesituasjonen som de statistikkene som føres i dag.


Mvh Karstein Birkeland, Generasjonspartiet

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle